1. ESTI Hurtownia Kosmetyczna ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny termin, wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru.

3. Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.  W przypadku  uszkodzeń powstałych podczas transportu należy sporządzić protokół szkody z Przewoźnikiem.

4. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz gwarancji Klient może składać telefonicznie pod numerem telefonu: 502-504-160, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esti.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres ESTI Hurtownia Kosmetyczna ul. Nawojowska 22, 33-300 Nowy Sącz.
5. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6. Do gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy sprzedaży, chyba że przepisy Regulaminu stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną stanowią inaczej. Reklamacje i roszczenia z tytułu gwarancji zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana ESTI Hurtownia Kosmetyczna odsyła reklamowany produkt na koszt nabywcy. Koszt wysyłki 12,50 zł

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Formularz reklamacyjny można pobrać klikając tutaj