Informacje ogólne
1.1. Sklep działający pod adresem www.esti.sklep.pl prowadzony jest przez firmę ESTI Hurtownia Kosmetyczna ul. Nawojowska 22, 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343312961, REGON: 362390259, e-mail: esti.sklep@gmail.com , tel. 502-504-160, zwaną dalej ESTI Hurtownia Kosmetyczna.

1.2. Umowy w Sklepie zawierane są pomiędzy ESTI Hurtownia Kosmetyczna a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.esti.sklep.pl .  W sprawach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy Klient może kontaktować się z ESTI Hurtownia Kosmetyczna również za pośrednictwem poczty elektronicznej działającej pod adresem e-mail: esti.sklep@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem tel. 502-504-160.

1.3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Klientami. Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.5. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy ESTI Hurtownia Kosmetyczna a Klientem i może być zmieniony za wyraźnym porozumieniem stron.

1.6. ESTI Hurtownia Kosmetyczna może dokonywać zmian w treści Regulaminu, przy czym zmiany takie nie dotyczą umów, o których mowa w punkcie 1.5. oraz zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, które realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

1.7. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

1.8. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany dostępne są pod adresem internetowym www.esti.sklep.pl .

1.9. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym oznaczenia towarów z podaniem ceny jednostkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Oferta produktowa

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym www.esti.sklep.pl .

2.2. Produkty mogą być sprzedawane również w ramach ofert promocyjnych na zasadach określonych w warunkach promocji. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.6. ESTI Hurtownia Kosmetyczna zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

2.7. Oferta Sklepu przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (adres wysyłki może być dowolny – na terenie Europy). Do każdego zamówienia ESTI Hurtownia Kosmetyczna wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT.

3. Składanie i przyjmowanie zamówień

3.1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
1) złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie Sklepu,
2) złożenie zamówienia bez rejestracji, tzw. „zamówienie jako gość”.

3.2. Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty na rzecz ESTI Hurtownia Kosmetyczna.

3.3. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień  oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.

3.4. Rejestracja polega na utworzeniu w Sklepie Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe (gwiazdka) są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji. W tym momencie procedura zakładania konta jest zakończona.

3.5. W przypadku wyboru „zamówienia jako gość”, po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Koszyk ” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktury oraz danych do wysyłki. Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności i potwierdzenie wyboru przez kliknięcie „Kupuję i płacę”. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

3.6. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest kliknąć ikonę oznaczoną jako „Kupuję i płacę”.

3.7. W trakcie składania zamówień w ramach „zamówienia jako gość”, jak i podczas procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.8. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. ESTI Hurtownia Kosmetyczna zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

3.9. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.10. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Sklepu. Jeśli zamówienie może zostać wykonane Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności w systemie płatności online Sklep nie wysyła wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.11. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności w systemie płatności online umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zakończenia składania zamówienia przez Klienta.

3.12. Niezwłocznie po zawarciu umowy ESTI Hurtownia Kosmetyczna przekaże Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia, zawierające informację o zakupionych towarach, cenie, sposobie i kosztach dostawy. Klientom będącym konsumentami do potwierdzenia zostaną załączone Regulamin (w formacie PDF) stanowiący integralną część umowy, a także pouczenie o prawie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.

3.12.   ESTI Hurtownia Kosmetyczna może odmówić przyjęcia zamówienia z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
1)      towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny;
2)      złożenie i realizacja zamówienia nie jest możliwa  z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu,
3)      dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
4)      adres miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo adres wysyłki nie znajduje się na terytorium Europy.

3.13.   Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do czasu otrzymania wiadomości o wysyłce zamówienia.

3.14.   Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

4. Warunki płatności:

4.1. Płatność za towar oraz koszty jego dostawy Klient może zrealizować w następujący sposób:
1) Gotówką (za pobraniem) – w przypadku należności płatnych przy odbiorze;
2) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu;
3) Za pośrednictwem systemu płatności online.

4.2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

ING Bank
Numer rachunku bankowego: 13 1050 1722 1000 0092 1772 0656
ESTI Hurtownia Kosmetyczna

Ul. Nawojowska 22
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343312961
REGON: 362390259

4.3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia (lub poinformowanie Sklepu o potrzebie wydłużenia czasu przeznaczonego na dokonanie płatności).

5. Warunki dostawy:

5.1 ESTI Hurtownia Kosmetyczna zobowiązana jest dostarczyć klientowi towar bez wad.

5.2. Przyjęte przez Sklep zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej DPD – czas wysyłki 1-2 dni:
• przedpłata na konto 15,99 zł
• pobranie 20,99 zł

– Poczty Polskiej – czas wysyłki 1 – 2 dni robocze:
• Paczka 24 – 10,99 zł
• Paczka 24 pobranie – 14,99 zł
• Kurier 48 – 12,99 zł
• Kurier 48 pobranie – 14,99 zł

Ceny wysyłek za granicę ustalane są indywidualnie.

5.3. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Koszty przesyłki określone są w pkt 5.3. regulaminu.

5.4 Jeżeli dostawa towaru ma nastąpić poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termin dostawy będzie ustalany indywidualnie z Klientem, przy czym towar zostanie dostarczony nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5.5 W przypadku zamówień nietypowych lub zamówień składanych w okresach przedświątecznych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie dostawy. W każdym przypadku towar zostanie dostarczony nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

Odstąpienie od umowy
6.1. Określone w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

6.2. Klienci będący konsumentami mają prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować ESTI Hurtownia Kosmetyczna o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną  dostępny na naszej stronie internetowej www.esti.sklep.pl.  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.7. Na stronie internetowej www.esti.sklep.pl zamieszczony jest wzór odstąpienia od umowy.

6.8. Zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

6.9 ESTI Hurtownia Kosmetyczna nie odbiera zwrotów za pobraniem.

7. Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem.

7.1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ESTI Hurtownia Kosmetyczna), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ESTI Hurtownia Kosmetyczna zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy.

7.2. Zwracany przedmiot należy odesłać wraz z dokumentem zakupu na adres: ESTI Hurtownia Kosmetyczna ul. Nawojowska 22, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem ZWROT, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.3. Koszty wysyłki zwracanego przedmiotu do ESTI Hurtownia Kosmetyczna pokrywa Klient.

7.4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

8. Reklamacje i gwarancje

8.1. ESTI Hurtownia Kosmetyczna ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny termin, wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru.

8.3. Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.  W przypadku  uszkodzeń powstałych podczas transportu należy sporządzić protokół szkody z Przewoźnikiem.

8.4. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz gwarancji Klient może składać telefonicznie pod numerem telefonu: 502-504-160, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esti.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres ESTI Hurtownia Kosmetyczna ul. Nawojowska 22, 33-300 Nowy Sącz.
8.5. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.6. Do gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy sprzedaży, chyba że przepisy Regulaminu stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną stanowią inaczej. Reklamacje i roszczenia z tytułu gwarancji zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.7. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana ESTI Hurtownia Kosmetyczna odsyła reklamowany produkt na koszt nabywcy. Koszt wysyłki 12,50 zł 

8.8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

9. Dane osobowe Klienta

9.1. Klient składając zamówienie zobowiązany jest podać swoje dane osobowe konieczne do zawarcia umowy i jej wykonania zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) tym samym wyrażając zgodę na przetwarzanie przez ESTI Hurtownia Kosmetyczna swoich danych osobowych w celu zawarcia umowy i jej wykonania.

9.2. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ESTI Hurtownia Kosmetyczna  swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celu marketingu bezpośredniego produktów ESTI Hurtownia Kosmetyczna zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz może wyrazić zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), na otrzymywanie od ESTI Hurtownia Kosmetyczna informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.

9.3. Klient ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Pozostałe informacje

10.1. Spory wynikające z zawartych umów będę rozstrzygane na drodze polubownej.

10.2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

10.3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1.01.2017